پـلاس جـامـع ترین سامـانـه امـلاک را بـرای مـشاورین فـراهـم کرده
تا مـشاوران،خـریداران و مـالکان، حرفـه ای تـرین خـدمـات را دریـافـت کنند

بـا اپـلیکیـشن پـلاس بـه راحـتی مـشاور امـلاک خـود را مـدیریت کـرده، مـلک جـدید اضافـه کـنید و مـشاوران امـلاک دیـگر را دنـبال کنیـد

پـلاس را در ایـنستاگرام دنـبال کـنید:

pelas.ir@