قانون روابط موجر و مستأجر، با آن آشنایی دارید؟

اجاره‌­نشین هستید یا صاحب­‌خانه؟ آیا با قوانین و مسائل حقوقی مربوط به اجاره‌­نشینی و صاحب‌خانگی آشنایی دارید؟ آیا با صاحب­‌خانه یا مستأجر خود درگیری داشته‌­اید؟ “قانون روابط موجر و مستأجر، با آن آشنایی دارید؟”