ملک مشاع

ملک مشاع و مهم‌ترین مسائل حقوقی مربوط به آن!

ملک مشاع به ملکی با بیش از یک گفته می‌شود. سهم شرکا مقداری مشخص از کل است؛ بدون این‌که از نظر جغرافیایی، محدود و مشخص “ملک مشاع و مهم‌ترین مسائل حقوقی مربوط به آن!”