اصول و فنون مذاکره

تیم آموزش پلاس01:33:005 ماه قبل
مذاکره
Card Image

توضیحات

اصول مذاکرات ملکی اصول متقاعدسازی تکنیک‌های جلسات و قرارهای ملکی

اصول مذاکرات ملکی اصول متقاعدسازی تکنیک‌های جلسات و قرارهای ملکی

چه چیزهایی خواهید آموخت

سرفصل ها