تکنیک، تاکتیک و استراتژی های مذاکره

تیم آموزش پلاس00:25:009 ماه قبل
مذاکره
Card Image

توضیحات

تعاریف دقیق تکنیک، تاکتیک و استراتژی آشنایی با مفهوم و روند مذاکره آشنایی با کاربردی ترین تکنیک ها، تاکتیک ها و استراتژی های مذاکره

تعاریف دقیق تکنیک، تاکتیک و استراتژی آشنایی با مفهوم و روند مذاکره آشنایی با کاربردی ترین تکنیک ها، تاکتیک ها و استراتژی های مذاکره