مهارت‌های پیشرفت شغلی برای مشاورین‌املاک و مدیران

تیم آموزش پلاس00:47:009 ماه قبل
مدیریت آژانس
Card Image

توضیحات

تکنیک های یادگیری بهتر برای مشاورین و مدیران! تکنیک های تقویت حافظه برای مشاورین و مدیران! راه های بهبود طرز فکر و انگیزه!

تکنیک های یادگیری بهتر برای مشاورین و مدیران! تکنیک های تقویت حافظه برای مشاورین و مدیران! راه های بهبود طرز فکر و انگیزه!