اعتمادسازی در مذاکرات برای مشاورین املاک

تیم آموزش پلاس00:31:009 ماه قبل
مذاکره
Card Image

توضیحات

تعریف اعتمادسازی نقش اعتمادسازی در مذاکرات تکنیک های اعتمادسازی در مذاکرات ملکی

تعریف اعتمادسازی نقش اعتمادسازی در مذاکرات تکنیک های اعتمادسازی در مذاکرات ملکی

چه چیزهایی خواهید آموخت

سرفصل ها