آشنایی با فایل ملکی و فایل یابی

تیم آموزش پلاس00:39:008 ماه قبل
مشاور املاک
Card Image

توضیحات

تعریف فایل ملکی و ویژگی یک فایل ملکی خوب انواع روش های فایل یابی تکنیک های آگهی نویسی

تعریف فایل ملکی و ویژگی یک فایل ملکی خوب انواع روش های فایل یابی تکنیک های آگهی نویسی