اصول مذاکره تلفنی

تیم آموزش پلاس01:08:007 ماه قبل
Card Image

توضیحات

مفاهیم مذاکرات تلفنی بایدها و نباید های صحبت با مشتری پشت تلفن آموزش گام به گام موفقیت در مذاکره تلفنی تکنیک‌های متقاعدسازی مشتری پشت تلفن

مفاهیم مذاکرات تلفنی بایدها و نباید های صحبت با مشتری پشت تلفن آموزش گام به گام موفقیت در مذاکره تلفنی تکنیک‌های متقاعدسازی مشتری پشت تلفن