مدیریت آژانس
مدیریت آژانس املاک
00:11:00تیم آموزش پلاس

این دوره آموزشی به مدیران آژانس املاک در راستای مدیریت هرچه بهتر و فروش بیشتر کمک خواهد کرد...

مدیریت آژانس
مهارت‌های پیشرفت شغلی برای مشاورین‌املاک و مدیران
00:47:00تیم آموزش پلاس

در این دوره جامع با تکنیک های یادگیری بهتر و تقویت حافظه برای مشاورین و مدیران! و راه های بهبود طرز فکر و..