مذاکره
اصول و فنون مذاکره
01:33:00تیم آموزش پلاس

در این دوره آموزشی با اصول و فنون مذاکره به خصوص در زمینه جلسات کاری و قرارهای ملکی آشنا خواهید شد...

مذاکره
شخصیت شناسی و کاربرد آن در مذاکرات
00:46:00تیم آموزش پلاس

در این دوره جامع آموزشی با انواع تیپ های شخصیتی نشانه های هر تیپ شخصیتی و نحوه برخورد با هرشخصیت، و..

مذاکره
تکنیک، تاکتیک و استراتژی های مذاکره
00:25:00تیم آموزش پلاس

در این دوره آموزشی با تعاریف دقیق تکنیک، تاکتیک و استراتژی، مفهوم و روند مذاکره، کاربردی ترین تکنیک ها،..

مذاکره
اعتمادسازی در مذاکرات برای مشاورین املاک
00:31:00تیم آموزش پلاس

در این دوره آموزشی با تعریف اعتمادسازی، نقش اعتمادسازی در مذاکرات و تکنیک های اعتمادسازی در مذاکرات ملکی..