معماری و ساخت
اصول معماری و ساخت
00:02:00تیم آموزش پلاس

این دوره به سرمایه‌گذاران و سازندگان ملک اصول کلیدی معماری و ساخت را خواهد آموخت...